Frederiksborggadekarréen

Første skitseforslag ; gårdhave Søtorvet.

Den 6.2.2012 blev der afholdt første skitsemøde i karreen Frederiksborggade, Nansensgade, Gothersgade og Søtorvet .

Skitseforslaget er udarbejdet af PHAL.

Beskrivelse af forslaget

Hovedidé
Forslaget tager udgangspunkt i gårdens specielle karakter med mange små gårdrum, hjørner og nicher. Når gårdene sammenlægges gives hvert ’grundrum’ en særlig karakter, f.eks. ved at give hvert rum en særlig farve i belægninger og plantevalg.

Affald
Affald placeres i afskærmene pergolastrukturer med slyngplanter op ad brandmure og gavle, så der friholdes en størst muligt åbent gårdrum.
Det viste forslag er en traditionel løsning med containere. En alternativ løsning er at få etableret mobilsug, hvor dagrenovationen nedkastes til tanke under jorden eller i kældre. Ved denne løsning vil pladsen brugt til affald i gården reduceres betydeligt idet kun pap- og papircontainere samt glas skal placeres på terræn. En sådan løsning er ikke indeholdt i det støttede projekt og skal finansieres af ejerne.

Cykler
I det viste forslag er placeret ca. 170 cykelparkeringspladser fordelt i hele gårdhaven. Cykler er generelt forsøgt placeret op ad facader og op ad affaldsskure, hvor de visuelt optager mindst plads.

Beplantning
Gården veksler mellem gårdrum, hvor de flisebelagte flader er i overtal, og ’grønne oaser’ midt i gården, hvor det grønne fylder mest.

I de grønne oaser er bunden dækket af skyggetålende bunddækkeplanter som vedbend, med indslag af andre planter, buske og småtræer imellem. Stativer i op til 6meters højde med klatre- og slyngplanter og espalierer på de mange husgavle giver en begrønning i højden, men uden den tunge skygge fra kronen som store træer ville give. Stier fører igennem ’oaserne’ og leder til enkelte små opholdsterresser her og binder gården sammen.

De flisebelagte gårde med adgang fra mange køkkendøre er indrettet til den nære og daglige brug. Her er opholdterrasser og hyggekroge, og det er også her mange praktiske funktioner skal løses som cykler og affald. Gårdrummene begrønnes med plantebede m. bunddække og mindre træer. Desuden støder disse gårde for det meste op til en eller flere ’oaser’ og en eller flere grønne gavle og får på den måde en grøn indramning.

Eksisterende bevaringsværdige træer bevares i videst muligt omfang – her skal især nævnes kastanietræet i gården v. Frederiksborggade nr. 50.

Leg
Der er skitseret en legeplads i det største sammenhængende gårdrum nær Gothersgade 171.

Adgang t. gården Frederiksborggade 44-46
Forbindelsen er i forslaget skitseret under den eksisterende terrasse, som bevares.

Tak til alle deltagere i workshoppen lørdag, den 12.11. i Kulturhuset Indre By.
Vi havde en spændende og konstruktiv dag og der kom mange gode forslag til den nye gårdhave på “skytteskiven”.
PHAL starter nu med at udarbejde skitseforslaget for gårdhaven. Som grundlag indarbejdes resultaterne fra de udførte interviews og workshoppen.

Invitation til workshop om den nye fælles gårdhave
Alle beboere på Frederiksborggade 44-54, Nansensgade 73-77, Gothersgade 161-175 og Søtorvet 2 inviteres til workshoppen som finder sted:Lørdag d. 12.november kl. 11.30-15.30 i Kulturhuset Indre By, lokale 1
Workshoppen afholdes af Hausenberg, PHAL og gaardrum.dk

Karreen Frederiksborggade, Nansensgade, Gothersgade og Søtorvet i København er en af 3 nye sager med gaardrum.dk som totalrådgiver.
Ved henvendelser angiv venligst sagsnr. BK 473.