Cityringenkarréen

Fælles Gårdhave i Cityringkarréen

Forslag til ny fælles gårdhave på ejendommene Ørnevej 2, Nordre Fasanvej 234-252 og Frederikssundsvej 3.

Målet med forslaget er at skabe en ny, sammenhængende grøn gårdhave for alle beboerne i de omgivende ejendomme. De områder i gården der er meget præget af skygge foreslås anvendt til cykelparkering og affald, mens større områder med sol udformes til både ophold og aktivitet.

Eksisterende træer i god stand bevares og gives bedre vækstbetingelser. I den nye grønne gård skal der være plads til både mere ”privat ophold” ved de enkelte ejendomme, og til et nyt fællesskab. Det tilstræbes at gården afskærmes visuelt, både i øjenhøjde fra passagen og mod indkig fra højbanens perron.

Det er en forudsætning at alle ejendomme indgår i planerne for den nye fælles gårdhave. Dette gælder også den del af brændselshandlerens grund, der ligger bag ejendommens overdækning mod Nordre Fasanvej. De lave erhvervsbygninger i grundens østlige side (mod passagen) forudsættes nedrevet. Arealet her indgår også i den fremtidige sammenhængende gårdhave.

Langs ejendommenes facader mod gården indrettes områder til ophold for beboerne i de pågældende ejendomme. Her er morgen- og formiddagssol. For at undgå ophold ”lige under stuevinduerne” anlægges der et bredt bed mellem facaderne og opholdspladserne. I gårdens modsatte side, langs passagen ved højbanen til Nørrebro station er der eftermiddagssol, og her indrettes steder med store trædæk til fælles ophold. Mod passagen, hvor der j.f. metroprojektet etableres cykelparkering i 2 etager, opsættes et 2,5 m gitterhegn, som ved opholdspladserne beklædes med træ, og langs hele passagen slyngplanter op ad hegnet. Mellem de to opholdszoner ligger græsflader med plads til både ophold og aktivitet.

Et stiforløb fra nord til syd, med forbindelser til porte og trappeopgange binder gården sammen og sikrer at alle beboere kan komme til og fra porte, renovationscontainere og cykelparkering.

Cykelparkering
Cykler parkeres op mod hegnet, i afgrænsede områder med skygge, og fordeles jævnt i hele gårdens længde. Der anslås at være plads til ca. 80 cykler, som angivet i skitseforslaget. I forbindelse med gårdrenoveringen kan de enkelte ejendomme overveje hvorvidt de vil renovere eksisterende trapper og dermed forbedre adgangen til cykelparkering i kælder.

Renovation og adgang til gården
Der bliver fællesadgang til gården med aflåste låger og hegn ved Ørnevej 2, Nordre Fasanvej 240, 246, 248 og Frederikssundsvej 3, ad de små eksisterende passager mellem bygningerne.

Renovationscontainere anbringes jævnt fordelt i de små passager fra gade til gård og i gårdens nordligste smalle område. nord for gavlen i 240A etableres lille overdækning / skur til storskrald.

Indretning – aktiviteter og ophold
Langs facaderne mod gården etableres belægninger med fliser, der kan indrettes med havemøbler, grill mm. Til fællesophold etableres brede træbænke og store trædæk langs hegnet som afskærmes med træbeklædning og beplantning mod passagen. Stierne rundt i gården er også flisebelagte, med åbne fuger i mellem.

I fællesarealerne bliver plads til robuste fælles hængekøjer under træerne, og midt i gården foreslås en fælles bålplads. Der anlægges større sammenhængende græsflader der indbyder både til ophold på græsset og til en lille improviseret fodboldkamp. Der opsættes evt. stativ med basketkurv i området foran storskraldskuret.

Plantevalg og håndtering af regnvand
Målet med forslaget er at den nye gård vil opleves grøn og frodig. Store felter der i dag er asfaltbelagte omlægges og tilplantes med græs, heri lægges blomsterløg der blomstrer blåt midt i april, når foråret er på vej. Langs hegnet og op ad gavlene plantes forskellige klatreplanter, vekslende mellem stedsegrønne vedbend, blomstrende klematis og klatrevin med smukke høstfarver. Omkring opholdspladserne foreslås anlagt bede med forskellige bærbuske. De eksisterende træer som får god plads i de store nye græsarealer suppleres dels med robiniatræer, dels med små blomstrende og frugtbærende træer som paradisæble og bærmispel. Robiniatræerne placeres langs hegnet mod passagen og bliver på sigt store og kan derfor visuelt afskærme mod højbanen, men er samtidig et meget let træ med lyst åbent løv.

gaardrum.dk er udpeget som totalrådgiver for projektet fælles gårdhave i karreen Ørnevej 2, Nordre Fasanvej 236-252 og Frederikssundsvej 3, København NV
Den 23.4.2013 blev der afholdt et orienterende møde for at oplyse ejere og beboere om mulighederne for indretning af en fælles gårdhave.